شب

تور تور مالدیو

تور جزیره مالدیو

اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی کد تور 140 نام تور تور جزیره مالدیو تعداد شب 5 مقصد نهایی جزیره مالدیو ایرلاین هواپیما وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2018/12/31 شمسی : 1397/10/10
گالری
تور مالدیو
هتل قیمت به تومان
نام هتل
درجه
سرویس
موقعیت
دو تخته
یک تخته
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
ADAARAN CLUB RANNALHI(جزیره مالدیو)
هتل ADAARAN CLUB RANNALHI
(HB)


تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
760 (دلار)
 
510 (دلار)
510 (دلار)
SUN ISLAND(جزیره مالدیو)
هتل SUN ISLAND
(FB)


تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
780 (دلار)
 
500 (دلار)
500 (دلار)
PARADISE ISLAND(جزیره مالدیو)
هتل PARADISE ISLAND
(FB)


تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
870 (دلار)
 
480 (دلار)
480 (دلار)
BANDOS ISLAND(جزیره مالدیو)
هتل BANDOS ISLAND
(HB)


تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
910 (دلار)
 
 
 
OLHUVELI BEACH(جزیره مالدیو)
هتل OLHUVELI BEACH
(ALL )


تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
980 (دلار)
 
160 (دلار)
160 (دلار)
MEERU ISLAND(جزیره مالدیو)
هتل MEERU ISLAND
(FB)


تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
1100 (دلار)
 
245 (دلار)
245 (دلار)
ADAARAN MEEDHUPPARU(جزیره مالدیو)
هتل ADAARAN MEEDHUPPARU
(HB)


تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
1260 (دلار)
 
690 (دلار)
690 (دلار)
ROYAL ISLAND(جزیره مالدیو)
هتل ROYAL ISLAND
(FB)


تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
920 (دلار)
 
165 (دلار)
165 (دلار)
KURUMBA(جزیره مالدیو)
هتل KURUMBA
(BB)


تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
995 (دلار)
 
210 (دلار)
210 (دلار)
SHERATON(جزیره مالدیو)
هتل SHERATON
(BB)


تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
1040 (دلار)
 
165 (دلار)
165 (دلار)
FURAVERI(جزیره مالدیو)
هتل FURAVERI
(BB)


تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
1050 (دلار)
 
175 (دلار)
175 (دلار)
VELASSARU(جزیره مالدیو)
هتل VELASSARU
(BB)


تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
1260 (دلار)
 
530 (دلار)
530 (دلار)
LUX ISLAND(جزیره مالدیو)
هتل LUX ISLAND
(BB)


تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
1790 (دلار)
 
 
 
BAROS(جزیره مالدیو)
هتل BAROS
(BB)


تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
1820 (دلار)
 
910 (دلار)
910 (دلار)
SIX SENSES LAAMU(جزیره مالدیو)
هتل SIX SENSES LAAMU
(HB)


تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
1890 (دلار)
 
200 (دلار)
200 (دلار)
AMARI HAVODDA(جزیره مالدیو)
هتل AMARI HAVODDA
(FB)


تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
1980 (دلار)
 
980 (دلار)
980 (دلار)
HURAWALHI(جزیره مالدیو)
هتل HURAWALHI
(BB)


تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
2100 (دلار)
 
 
 
TAJ EXOTICA(جزیره مالدیو)
هتل TAJ EXOTICA
(HB)


تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
2220 (دلار)
 
 
 
CENTARA GRAND(جزیره مالدیو)
هتل CENTARA GRAND
(UALL )


تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
2300 (دلار)
 
380 (دلار)
380 (دلار)
SHANGI LA(جزیره مالدیو)
هتل SHANGI LA
(BB)


تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
2350 (دلار)
 
630 (دلار)
630 (دلار)
CONRAD(جزیره مالدیو)
هتل CONRAD
(HB)


تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
2480 (دلار)
 
1050 (دلار)
1050 (دلار)
هتل قیمت به تومان

ADAARAN CLUB RANNALHI (جزیره مالدیو) هتل ADAARAN CLUB RANNALHI(HB)

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 760 (دلار)
یک تخته -
کودک 6-2 510 (دلار)
کودک 12-6 510 (دلار)

SUN ISLAND (جزیره مالدیو) هتل SUN ISLAND(FB)

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 780 (دلار)
یک تخته -
کودک 6-2 500 (دلار)
کودک 12-6 500 (دلار)

PARADISE ISLAND (جزیره مالدیو) هتل PARADISE ISLAND(FB)

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 870 (دلار)
یک تخته -
کودک 6-2 480 (دلار)
کودک 12-6 480 (دلار)

BANDOS ISLAND (جزیره مالدیو) هتل BANDOS ISLAND(HB)

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 910 (دلار)
یک تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

OLHUVELI BEACH (جزیره مالدیو) هتل OLHUVELI BEACH(ALL )

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 980 (دلار)
یک تخته -
کودک 6-2 160 (دلار)
کودک 12-6 160 (دلار)

MEERU ISLAND (جزیره مالدیو) هتل MEERU ISLAND(FB)

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 1100 (دلار)
یک تخته -
کودک 6-2 245 (دلار)
کودک 12-6 245 (دلار)

ADAARAN MEEDHUPPARU (جزیره مالدیو) هتل ADAARAN MEEDHUPPARU(HB)

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 1260 (دلار)
یک تخته -
کودک 6-2 690 (دلار)
کودک 12-6 690 (دلار)

ROYAL ISLAND (جزیره مالدیو) هتل ROYAL ISLAND(FB)

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 920 (دلار)
یک تخته -
کودک 6-2 165 (دلار)
کودک 12-6 165 (دلار)

KURUMBA (جزیره مالدیو) هتل KURUMBA(BB)

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 995 (دلار)
یک تخته -
کودک 6-2 210 (دلار)
کودک 12-6 210 (دلار)

SHERATON (جزیره مالدیو) هتل SHERATON(BB)

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 1040 (دلار)
یک تخته -
کودک 6-2 165 (دلار)
کودک 12-6 165 (دلار)

FURAVERI (جزیره مالدیو) هتل FURAVERI(BB)

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 1050 (دلار)
یک تخته -
کودک 6-2 175 (دلار)
کودک 12-6 175 (دلار)

VELASSARU (جزیره مالدیو) هتل VELASSARU(BB)

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 1260 (دلار)
یک تخته -
کودک 6-2 530 (دلار)
کودک 12-6 530 (دلار)

LUX ISLAND (جزیره مالدیو) هتل LUX ISLAND(BB)

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 1790 (دلار)
یک تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

BAROS (جزیره مالدیو) هتل BAROS(BB)

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 1820 (دلار)
یک تخته -
کودک 6-2 910 (دلار)
کودک 12-6 910 (دلار)

SIX SENSES LAAMU (جزیره مالدیو) هتل SIX SENSES LAAMU(HB)

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 1890 (دلار)
یک تخته -
کودک 6-2 200 (دلار)
کودک 12-6 200 (دلار)

AMARI HAVODDA (جزیره مالدیو) هتل AMARI HAVODDA(FB)

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 1980 (دلار)
یک تخته -
کودک 6-2 980 (دلار)
کودک 12-6 980 (دلار)

HURAWALHI (جزیره مالدیو) هتل HURAWALHI(BB)

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 2100 (دلار)
یک تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

TAJ EXOTICA (جزیره مالدیو) هتل TAJ EXOTICA(HB)

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 2220 (دلار)
یک تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

CENTARA GRAND (جزیره مالدیو) هتل CENTARA GRAND(UALL )

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 2300 (دلار)
یک تخته -
کودک 6-2 380 (دلار)
کودک 12-6 380 (دلار)

SHANGI LA (جزیره مالدیو) هتل SHANGI LA(BB)

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 2350 (دلار)
یک تخته -
کودک 6-2 630 (دلار)
کودک 12-6 630 (دلار)

CONRAD (جزیره مالدیو) هتل CONRAD(HB)

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 2480 (دلار)
یک تخته -
کودک 6-2 1050 (دلار)
کودک 12-6 1050 (دلار)
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
برنامه سفر

پنج شب و شش روز در جیره ی زیبای مالدیو 

به همراه لیدر بیمه

 

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*